Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Acquisitie.org, gevestigd te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 01158801, hierna te noemen Leverancier, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Leverancier en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Leverancier werkzaam zijn.

De wederpartij van Leverancier is degene aan wie Leverancier enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als “Afnemer” of” Kandidaat”.

Artikel 1: Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:

Leverancier: de natuurlijke persoon of entiteit die via de Websites  www.acquisitie.org en www.acquisitieuitbesteden.com.

Producten en/of Diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer of Kandidaat ter zake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: iedere natuurlijk of rechtspersoon aan wie Leverancier enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten, of die de Website van Leverancier bezoekt.

Kandidaat: een natuurlijk persoon waarvan gegevens in de database van Leverancier staan; Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door Leverancier te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Afnemer of Kandidaat.

Website: www.acquisitie.org en www.acquisitieuitbesteden.com

Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van de Dienst of het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst of het Product wordt geplaatst of waarmee de Dienst of het Product wordt besteld of gereserveerd.

Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur.

Prijs: de prijs van het aangeboden goed of dienst exclusief BTW, zonder eventuele bijkomende kosten die apart zullen worden bedongen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leverancier, Afnemers en Kandidaten, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de Afnemer of Kandidaat bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Leverancier zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Leverancier slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Leverancier en Afnemer zijn overeengekomen.

2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 3: Communicatie

3.1. Iedere communicatie tussen Leverancier, Afnemer en Kandidaat kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

3.2. De door Leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer of Kandidaat.

3.3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mail box van Afnemer, dan komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mail box bij een derde is gehuisvest.

Artikel 4: Informatieplichten

4.1. Leverancier draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van Afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

4.2. Onverminderd eventueel voor Leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.

4.3. Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.2, niet van toepassing.

Artikel 5: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

5.1. Offertes en tarieven van Leverancier zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en kunnen op elk moment door Leverancier worden ingetrokken.

5.2. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Leverancier een opdracht heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Leverancier heeft een opdracht in elk geval aanvaard als hij de gegevens van een Kandidaat  elektronisch aan een Afnemer heeft verstrekt. Leverancier is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

5.3. Leverancier toont een door hem te bepalen gelimiteerd aantal Afnemers op zijn website(s). Afnemer heeft nimmer het recht om op een van deze website(s) vermeld te staan. Leverancier is te allen tijde gerechtigd een vacature of vermelding van zijn website(s) te verwijderen.

Artikel 6: Prijzen en betaling

6.1. Afnemer betaalt voor de middels de Website bestelde Producten of Diensten de op de Website, de offerte of in de opdrachtbevestiging vermelde prijs.

6.2. Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de Afnemer 50% van het overeengekomen bedrag. De Afnemer ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de betaling.

6.3. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Afnemer doorberekend. Leverancier is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Leverancier beïnvloeden.

6.4. Betalingen door Afnemer dienen te worden gedaan 1) door middel van automatische afschrijving van de e-wallet van Afnemer of 2) binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Leverancier voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. Leverancier heeft het recht Afnemer te verplichten betalingen te laten plaatsvinden door middel van een e-wallet.

6.5. Afnemer is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken.

6.6. Verrekening door Afnemer van de door Leverancier gefactureerde bedragen met een door Afnemer gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Afnemer in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Leverancier uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. Leverancier is bevoegd de werkzaamheden op schorten in het geval Afnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.

6.7. In geval van te late betaling (waaronder stornering) heeft Leverancier het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som. Een ingebrekestelling terzake mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

6.8. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.9. Indien de kredietwaardigheid van Afnemer daartoe naar het oordeel van Leverancier aanleiding geeft, is Leverancier bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat Afnemer voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Termijnen

7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Leverancier opgegeven termijnen waar binnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 8: Medewerking door Afnemer en Kandidaat

8.1. Afnemer zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Leverancier die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.

8.2. Afnemer en Kandidaat zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hen aan Leverancier verschafte informatie en staan in voor de juistheid daarvan.

Artikel 9: Privacy

9.1. De persoons- en bedrijfsgegevens die door de afnemer en/of kandidaat via het elektronische aanmeldformulier zijn of anderszins aan Acquisitie.org ter beschikkinggesteld, worden in een geautomatiseerd bestand beheerd waarop de wet persoonsregistratie en de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn.

9.2. Afnemer en Kandidaat is ervan op de hoogte dat Leverancier de persoonsgegevens van Afnemer en Kandidaat verwerkt, met inbegrip van activiteiten van Afnemer en Kandidaat op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Afnemer of Kandidaat vandaan komt en de Producten of Diensten die Afnemer of Kandidaat heeft besteld. Leverancier slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Afnemer en Kandidaat te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Afnemer.

9.3. Afnemer en Kandidaat mag de gegevens die Leverancier over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer en Kandidaat heeft het recht Leverancier te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen. Leverancier zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Leverancier en het privacybelang van Afnemer of Kandidaat en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Afnemer of Kandidaat informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Afnemer of Kandidaat van Producten en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1. De Afnemer en Kandidaat erkent en stemt ermee in dat de Website gegevens en bestanden bevat die eigendom zijn van Leverancier en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooirechten.

10.2. Door inschrijving, noch op andere wijze worden intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of verleend aan Afnemer of Kandidaat.

10.3. De Afnemer en Kandidaat zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van Leverancier en/of derden. De Afnemer en Kandidaat verklaart geen enkele gegevens of bestanden van Leverancier te zullen bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren.

Artikel 11: Staken diensten

11.1. Indien Afnemer of Kandidaat in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of Leverancier anderszins schade toebrengt, heeft Leverancier, in aanvulling op de andere rechtsmiddelen die Leverancier ten dienste staan, het recht het profiel van Afnemer of Kandidaat tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen en te weigeren om diensten te verlenen.

11.2. Leverancier kan op elk gewenst moment, zonder opgaaf van redenen, een account van een Afnemer of Kandidaat stopzetten of verwijderen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van Leverancier en ontbinding

12.1. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten of Diensten.

12.2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade welke door Afnemer of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door Kandidaten verstrekte inlichtingen ,zoals maar niet beperkt tot hun opleidingsniveau, werkervaring emailadres en telefoonnummer.

12.3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade welke door Kandidaten of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door Afnemer verstrekte inlichtingen.

12.4. Of tussen Afnemer en Kandidaat een overeenkomst tot stand komt is volledig aan Afnemer en Kandidaat. Leverancier is nimmer aansprakelijk als geen overeenkomst tot stand komt.

12.5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Leverancier gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Leverancier kan worden verhaald op de Leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

12.6. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Afnemer aan Leverancier verzonden (email)berichten Leverancier niet hebben bereikt.

12.7. De aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Afnemer aan Leverancier betaalde vergoedingen exclusief BTW.

12.8. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.6 vrijwaart Afnemer, niet zijnde een Consument, Leverancier voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten en/of Diensten.

12.9. De artikelen 12.1, 12.6 en 12.7 zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of zijn werknemers.

12.10. Afnemer is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige Overeenkomst met Leverancier indien Leverancier zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de Afnemer te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Afnemer te worden nagekomen.

Artikel 13: Overmacht

13.1. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

13.2. Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 14: Wijziging van de algemene voorwaarden

14.1. Leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Op overeenkomsten die gesloten zijn vóór voornoemde wijziging, blijven deze algemene voorwaarden in ongewijzigde vorm van toepassing.

Artikel 15: Varia, Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

15.2. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Leverancier is het Nederlandse recht van toepassing. De regeling met betrekking tot Algemene Voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met Afnemers, niet zijnde Consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

15.3. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende Partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van haar woonplaats, dan wel aan een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

Artikel 16: Verval van recht

16.1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Afnemer uit welken hoofde dan ook jegens Leverancier in verband met door Leverancier verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Top